Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Elanatura s.r.o.
se sídlem Roztoky, Přemyslovská 1390, okres Praha-západ, 25263
identifikační číslo: 25719009 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 64045

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Elanatura s.r.o. IČO: 25719009, se sídlem Roztoky, Přemyslovská 1390, okres Praha-západ, PSČ 252 63, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64045, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem na straně druhé (dále také „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.memobiotic.cz.

1.2. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

1.3. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“).

1.4. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.5. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách ani ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/2012 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení aktuálních cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. V případě změny cen jednotlivého nabízeného zboží je rozhodující cena v době uskutečnění objednávky kupujícím. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Evropské unie.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.5. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“, takto vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty (dále jen „e-mail“) kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

3.6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, nebo výslovnou akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím telefonu.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.10. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující se oprávněn měnit objednávku a opravovat chyby do okamžiku předání zboží k odeslání přepravci (tzn. Před změnou stavu jeho objednávky na „Odesláno“), a formou e-mailu zaslané prodávajícímu na [email protected]

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. a)    na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  b)    bankovní převod – po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, po obdržení platby bude zboží nejpozději následující pracovní den odesláno popř. předáno. Kupující je oprávněn zaslat e-mailem prodávajícímu potvrzení o platbě za danou transakci, čímž potvrdí svou platbu a prodávající může vyexpedovat zboží.
  c)    slevovou poukázkou/ dárkovým certifikátem. V případě, že nominální hodnota voucheru je vyšší než cena objednaného zboží, není zbytek voucheru refundován.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  dodáním zboží (tj, balné, poštovné, transakční poplatky). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho účet.

4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6 těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí zásilky. Případné náklady, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím (opakované dodání), nese kupující.

5.2 V případě, že je zboží doručováno kupujícímu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo dopravcem (dále společně jen „přepravce“), je kupující povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu/krabice, poškození) podle předloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5.3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prostřednictvím online reklamačního formuláře, který je dostupný na www.memobiotic.cz a dále sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 1. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá komunikace smluvních stran související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty (tj. e-mail) uvedený v jeho uživatelském účtu.

6.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

7.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu učiněno písemně na adresu provozovny prodávajícího (tj. Elanatura s.r.o, Institut celostní medicíny, Na Florenci 35, 110 00 Praha 1) tak, aby bylo odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Projev vůle o odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikaci zboží a datum jeho objednání a obdržení. Po obdržení odstoupení prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu.

7.3. Pokud kupující projeví vůli odstoupit od smlouvy, je současně povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od tohoto právního jednání. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.

7.4.  Kupující není v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné v následujících případech:

 • dle písm. d) tohoto ustanovení: Zboží zakoupené kupujícím bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dle písm. e) tohoto ustanovení: Zboží zakoupené kupujícím podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dle písm. g) tohoto ustanovení: Zboží bylo dodáno kupujícímu v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Z dikce  ustanovení § 1837 občanského zákoníku vyplývá, že pokud je předmětem kupní smlouvy zboží (např. kosmetika, doplňky stravy apod.), pak je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pouze pokud kupující dodá prodávajícímu zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

7.5 Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odstoupení od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6 Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.7 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu prodávající zboží předá nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal.

7.8 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 1. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

8.1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

8.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

8.3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající  škodu způsobil porušením své povinnosti.

 1. ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku a § 2158 a násl. občanského zákoníku).

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  f) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
  d) vyplývá-li to z povahy věci.

9.4. U spotřebního zboží (např. doplňky stravy, kosmetika, apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

9.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b) na odstranění vady opravou věci,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  d) nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

9.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9.8.  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

9.9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky za jakost uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Elanatura s.r.o., Na Florenci 35, Institut Celostní medicíny, 110 00 Praha 1, nebo prostřednictvím online reklamačního formuláře, který je dostupný na www.memobiotic.cz

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpásnká 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a k marketingovým akcím prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

11.2 Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

11.3 Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu: Elanatura s.r.o., Institut celostní medicíny, Na Florenci 35, 110 00 Praha 1.   Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního emailu: [email protected].

11.4 Kupující má dále právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

11.5 V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a číslo objednávky. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

11.6 Prodávající zpracovává tzv. „cookies“ tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení (tj. počítač, mobilní telefon a jiné), jež používají.

11.7 Kupující má možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncového zařízení např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Prodávající upozorňuje kupujícího, že zakázáním cookies však můžete omezit správnou funkčnost webových stránek prodávajícího, které se na technologii cookies spoléhají.

 1. INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ

12.1 Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

13.2 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

13.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 9.11.2017 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek, přičemž jsou k dispozici v sídle a v provozovně nebo elektronicky na www.memobiotic.cz

13.5 Pokud některé z ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost obchodních podmínek jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku těchto ustanovení.

V Praze dne 9.11.2017
ELANATURA s.r.o.